iga-2020-1
Airkule
Unifree-2019
HAVACILIK HABERLERİ RÖPORTAJ TÜRKİYE'DEN DÜNYADAN VİDEOLAR SEYAHAT ROTASI
23 Eylül 2018 Pazar - 15:22

İŞTEN ÇIKARILAN PİLOTLAR İÇİN EMSAL TAZMİNAT KARARI

Özel bir hava yolu şirketinde görev yaparken sağlık sorunları nedeniyle işten çıkarılan ve 150 bin dolar tutarındaki lisans kaybı sigortası ödenmediği gerekçesiyle icra takibi başlatan pilota, 1 milyon 335 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi

İŞTEN ÇIKARILAN PİLOTLAR İÇİN EMSAL TAZMİNAT KARARI
Losev-1

Muharip pilot olarak görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) emekli olan Mehmet Türkay, özel bir hava yolu şirketinde 7 Aralık 2011’de pilot olarak çalışmaya başladı. Taraflar arasında, “lisans kaybı durumunda pilota 150 bin dolarlık lisans kaybı sigortası ödenmesi ve her yıl yenilenmesi” hükmünü kapsayan 8. maddenin yer aldığı “uçucu personel iş sözleşmesi” imzalandı.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ALAMAYINCA İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Mesleğini icra ederken sağlık sorunları yaşaması nedeniyle 5 kez geçici lisans kaybına uğrayan ve iş sözleşmesi feshedilen Türkay, 31 Ağustos 2016’da kesin lisans kaybına uğraması sonrası işten çıkarıldığı şirkete müracaat ederek, hak kazandığı lisans kaybı sigortası tazminatının ödenmesini talep etti. Şifahi görüşmelerden ve noter kanalıyla ihtarname göndermekten sonuç alamayan Türkay, avukatı M. Tarık Güleryüz aracılığıyla İstanbul Anadolu 4. İcra Dairesi’ne başvurarak 150 bin dolarlık lisans kaybı sigortasının ödenmesi için şirket aleyhine icra takibi başlattı.  Hava yolu şirketinin itiraz ederek takibi durdurması üzerine İstanbul Anadolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne itirazın iptali davası açan avukat Güleryüz, sunduğu dilekçede, “davalı şirketin sözleşmede kararlaştırılan lisans kaybı sigortasını yaptırmadığı, buna ilişkin primleri ödemediği, sözleşmeye aykırı davranarak müvekkilinin zararına sebebiyet verdiği ve İstanbul Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde davalı hakkında ihtiyati haciz kararı verildiğine” yönelik ifadeler kullandı.

Davalı şirketin İstanbul Anadolu 4. İcra Dairesi dosyasına yaptığı itirazın iptaline, takibin devamına ve yüzde 20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatının ödenmesine karar verilmesi istenen dilekçede, yargılama gideriyle vekalet ücretinin de davalı hava yolu şirketine yükletilmesine hükmedilmesi talep edildi.

“6 BİN 908 DOLAR KIDEM TAZMİNATI ÖDEDİK”

Davalı şirket avukatı ise mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, hizmet sözleşmesinin zorunlu nedenlerle sonlandırıldığını belirterek, 150 bin dolarlık sigorta alacağı talebi muhatabının ilgili sigorta şirketi olduğu ve müvekkil şirketin sigorta yaptırma yükümlülüğünü yerine getirdiği için sorumluluğu bulunmadığını öne sürdü.  Davacı pilot Türkay’ın yaşı gereği sağlık sorunları yaşadığı ve sigorta kapsamının müvekkil şirket değil, ilgili sigorta şirketince belirlendiği aktarılan cevap dilekçesinde, şu ifadelere yer verildi:  “Davacı, mesleği nedeniyle herhangi bir sağlık sorunu ya da kaza yaşamamıştır. Yaşı gereği kişisel sağlık problemleri nedeniyle artık pilotluk yapmamaktadır, kişisel durumu sigorta poliçelerinde, sigorta kapsamı dışında tutulmuştur. Kişisel sağlık sorunları sebebiyle artık uçamayacak olan davacıya hizmet sözleşmesi gereği kıdem tazminatı alacağı bulunmamasına rağmen 6 bin 908 dolar kıdem tazminatı ödemesi yapılmıştır. 2 yıla yakın bir süre çalışmayan ve raporlu olan davacının hizmet sözleşmesini haklı sebeple feshedebilecekken iyi niyetle feshedilmeyip sağlık sorunlarını çözmesi beklenmiştir. Davacının açtığı dava, hakkın kötüye kullanılmasıdır. Sigorta, tüm kişisel zararları tazmin sonucunu doğurmaz. Müvekkil şirket, uzun yıllardır kendisine ait uçaklarla sivil havacılık sektöründe faaliyet göstermektedir, kaçma ya da mal saklama gayesi yoktur. Hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmesi mümkün değildir.”  Dilekçede, haksız icra takibi başlatan davacı Türkay’ın ihtiyati haciz kararı alarak şirketin ticari itibarına zarar vermeye çalıştığı savunularak, haksız ve hukuka aykırı davanın reddine, takip alacağının yüzde 20’sinden aşağı olmamak üzere haksız takip tazminatına hükmedilmesine karar verilmesi istendi. 

“ÖDEME YAPILMADI”

Mahkemenin kararında ise icra dairesi dosyasının hesap uzmanı bilirkişiye inceletildiği ve dosyaya iki bilirkişi raporu sunulduğu belirtilerek, taraflar arasında 7 Aralık 2011 ve 15 Nisan 2013 tarihli uçucu personel (kokpit) sözleşmeleri imzalandığı, her iki sözleşmede de karşılıklı edim ve yükümlülüklerin üstlenildiği ve sözleşmeye göre taraflar arasındaki temel ilişkinin işçi-işveren ilişkisi olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.  Son hizmet  sözleşmesinin kesin lisans kaybına bağlı olarak 31 Ağustos 2016’da sonlandırıldığı, davacının taraflar arasındaki sözleşmenin 8. maddesine atfen 150 bin dolar ödenmesi için icra takibi başlattığı ve takibe itirazın sonucu davanın açıldığı hatırlatılan kararda, şu değerlendirme yapıldı:

“Taraflar arasında süre gelen hizmet sözleşmesinin 8. maddesi, ‘uçucu personele işveren tarafından 150 bin dolar karşılığı lisans kaybı sigortası geçici lisans kaybını da içerecek şekilde yaptırılacak ve iş akdinin devamı halinde her sene yenilenecektir.’ hükmünü içermektedir. Davalı işveren, işçinin kusuru olmaksızın önce uçuştan men kararları ile geçici lisans kaybına, 31 Ağustos 2016 tarihinde ise kesin lisans kaybına bağlı olarak, bu tarih itibarıyla hizmet akdine son vererek işten çıkarılmıştır. Davalı sözleşmenin 8. maddesi gereği her yıl davacının geçici ve kalıcı lisans kaybına bağlı olarak sigortasını yaptırmış ve primlerini ödemiştir. Ancak 8 Kasım 2015 ve 7 Kasım 2016 tarihli arasında davalı işverenin davacı adına yaptırdığı sigorta poliçesi daraltılmış olduğundan, davacı poliçeye göre kapsam dışı bırakılarak ödeme yapılmamıştır.

Ödeme yapılmamasının dayanağı davacı işçinin sınırlı korumalı sigorta kapsamına alınmasıdır. Bir başka ifadeyle davacının kesin lisans kaybı bakımından sigorta koruması kapsamı dışında bırakılmasıdır. Daraltılan sigorta kapsamı davacı işçiye bildirilmemiştir. Daraltılan sigorta kapsamı, işçi aleyhine yorumlanamayacağı gibi hizmet sözleşmesinin 8. maddesinde açıkça belirlendiği üzere, lisans kaybı sigortasına bağlı olarak geçici lisans kaybını da içerecek şekilde, uçucu personele işveren tarafından 150 bin dolar karşılığı sigorta yaptırma yükümlülüğü gözetilerek, yasal koşulları oluşan davanın kabulü ile davalı yanın dayanak takibe itirazının iptaline karar verilmiştir.”

DAVALI ŞİRKET ÖDEMEYİ YAPTI, TEMYİZE GİTTİ

Davaya konu edilen ancak likit olduğundan belirlenen meblağ üzerinden davacı lehine yüzde 20 icra inkar tazminatına hükmetmek gerektiği belirtilen kararda, 150 bin doların, fiili ödeme günündeki Merkez Bankası efektif satış kuru Türk lirası karşılığı (150 bin doların dava tarihindeki karşılığı 526 bin 349, 95 lira) esas alınarak takibin devamı kararlaştırıldı. Kararda ayrıca alacağın yüzde 20’si oranında davacı lehine icra inkar tazminatı, 29 bin 959 lira harç ve davacının 7 bin 41 liralık giderinin de davalıdan alınarak davacıya verilmesi hükme bağlandı.  Mahkemenin bu kararı üzerine davalı şirket avukatlarınca, İstanbul Anadolu 4. İcra Dairesi’ne, dolar kurunun 6,87 olduğu 13 Ağustos’ta ödeme yapıldı. Mahkeme kararı gereği 150 bin dolar tutarındaki lisans kaybı sigortası bedeli, bu miktar üzerinden yüzde 20 icra inkar tazminatı ve faiz bedeli, vekalet ücreti ve masraf olmak üzere 1 milyon 335 bin 275 lirayı icra dairesine tehir-i icra miktarı olarak yatıran şirket avukatları, dosyayla ilgili temyiz başvurusu yaptıkları gerekçesiyle mehil talebinde bulundu.

Tazminatta dolar kuru ve faizden doğan 525 bin liralık fark  Tehir-i icra olarak yatırılan bu miktara, temyiz aşaması bitip karar kesinleşinceye kadar davacı veya davalı tarafından dokunulamayacak ve tazminat miktarı icra dairesi hesabında tutulacak. Davalı şirketin itiraz davası açmaması durumunda, o günkü kurlarla 150 bin doların karşılığı olan 526 bin 349, 95 liralık bir tazminat ödemesi söz konusu olacaktı. 

Pilot Mehmet Türkay’ın avukatı M. Tarık Güleryüz, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 4/a maddesi uyarınca kanuna tabi olmayan, çalışma disiplinini düzenleyen ve özel bir iş kanunundan da yoksun bulunan pilotların, görece sınırlı yasal koruma çerçevesinde çalıştıklarına dikkati çekti. Güleryüz, “Lisans kaybı tazminatları bu nedenle pilotlar açısından en önemli güvence niteliğindedir. Lisans kaybı tazminatları açısından Yargıtay’ın yerleşik içtihatının bulunmadığı da dikkate alındığında, bu karar pilotlar açısından son derece önemli bir emsal karar niteliğindedir.” dedi.

Konuya dair Türkiye Havayolu Pilotları Derneği(TALPA) dan yapılan açıklamada, kararın lisans kaybı tazminatları açısından TALPA avukatı vasıtasıyla kazanılan çok önemli emsal mahkeme kararı olduğu vurgulandı. Pilotlar açısından en büyük sorunların başında gelen lisans kaybı tazminatı ile ilgili TALPA avukatı Av. M. Tarık Güleryüz vasıtası ile açılan davada, mahkemenin kararının emsal teşkil edeceği belirtildi.

 

 
CUMHURBAŞKANI NOKTAYI KOYDU
 
MODEL UÇAK YARIŞMASI SONUÇLANDI
YORUMLAR
Toplam 2 yorum var, 2 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
Realist Kpt. 24 Eylül 2018 Pazartesi 23:31

Haber ile başlık tamamen farklı. Davanın konusu Lisans kaybı sigortasının ödenmemesi. Sanki özelde çalışan pilotlar işsiz kalınca tazminat alacakmış gibi bir algı yaratılmış. Yapmayın , insanları yanıltmayın. Talpa avukatının PR çalışması bu.

Yorumu oyla      1      0  
Hukukçu 24 Eylül 2018 Pazartesi 10:51

Temyizde onanmamış hiçbir karar Emsal niteliği taşımaz. Bu karar daha Yargıtay aşamasında.

Yorumu oyla      3      1  
FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
PARAŞÜTÇÜLERİN BULUŞMA NOKTASI
Kahramanmaraş Narlı Kardelen Tepesi, 2020 Dünya Hava Oyunları'na aday ...
YENİ HAVALİMANINI ŞENLENDİREN FESTİVAL
DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, TEKFEST ziyareti sonrasında "Bu festival ...
THY TEKNİK PERSONEL ALACAK
THY Teknik A.Ş, bilgi teknolojileri ve AR-GE mühendisleri alacağını duyurdu
 
POBEDA SABİHA GÖKÇEN’DE
Rusya’nın önde gelen havayollarından Aeroflot’un alt markası olan Pobeda ...
SERMET SEZGİN SON NOKTAYI KOYDU
SunExpress Kaptanı Mustafa Sermet Sezgin gökyüzüne veda etti
THY UÇAĞI SOLO TÜRK VE TÜRK YILDIZLARI İLE
Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, ...
 
İŞTE AYAĞI YERE BASMAYAN FESTİVAL
Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul ...
İLK SOLO UÇUŞTA TALİHSİZLİK
ABD’de 17 yaşındaki öğrenci pilot Maggie Taraska ilk solo uçuşunda, uçağın ...
TEKNOFEST’E AKIN VAR
İstannbul Yeni Havalimanında düzenlenen Teknofest daha ilk dakikalardan ...
 
Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç
YORGUN ARGIN PİLOTLAR
Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç
Osman Gazi Baykal
KUTUP UÇUŞLARI
Osman Gazi Baykal
İbrahim Köktener
RAUF
İbrahim Köktener
Tuğba İncel
GERMANWINGS KAZASI DAVASI SÜRÜYOR
Tuğba İncel
Faruk Sayılır
UCUZ HAYATLAR
Faruk Sayılır
Engin Aksüt
ACT KAZASI
Engin Aksüt
20210713-muzafferhoca
ÇOK OKUNANLAR
  FOTO GALERİ
SİNGAPUR AIRSHOW-2020

SİNGAPUR AIRSHOW-2020

  VİDEO GALERİ
ENGELLERİN AŞILDIĞI HAVALİMANI

ENGELLERİN AŞILDIĞI HAVALİMANI

  GÜNÜN MANŞETLERİ
 
THY TEKNİK'TEN YENİ ANLAŞMA
DHMİ IFIS 2022'YE KATILDI
AMBULANS UÇAK DÜŞTÜ
İSMAİL DEMİR AÇIKLADI
İSG ÇALIŞANI ZAMLI MAAŞ ALACAK
GISS SEMPOZYUMUNA KATILDILAR
MARS İÇİN UÇAK TASARIMI
PEGASUS'TAN EK SİPARİŞ
YUNANİSTAN F-35 İSTEDİ
PİLOT KULEYİ GÖREMEDİ
 
  UÇUŞ BİLGİLERİ
İç Hatlar Dış Hatlar
Geliş Gidiş Geliş Gidiş
  İstanbul Havalimanı
  Sabiha Gökçen
  Ankara
  Antalya
  HAVA DURUMU
  İstanbul
Pazar Pazartesi Salı
22 / 28 °C 22 / 27 °C 21 / 27 °C
  ARŞİV
 
   
 
 
UNUTMAYACAĞIZ...
 
Onur Güntürkün
 
 
UNUTMAYACAĞIZ…
 
Ünal Başusta

  •Künye
  •İletişim
  •Havacılık Haberleri
  •Röportaj
  •Türkiye'den
  •Dünyadan
  •Seyahat Rotası
  •Havacılık
  •Uçuş Eğitim
  •Havalimanları
  •Göklere Veda
  •Havacılık Emekçileri
  •Havacılık
  •Reklam Videoları
  •Röportaj
  •Video Haber
  •Rusya
  •kaza
  •test
  •seyahat
  •Kargo