Günün Haberleri   |   Giriş sayfam yap  |   Favorilere ekle   |   Künye   |   İletişim   |   Sitene haber ekle 23 Eylül 2020 Çarşamba 
 
iga-2020-1
Unifree-2019
Ana Sayfa Havacılık Haberleri Röportaj Türkiye'den Dünyadan Videolar Seyahat Rotası
RAMP YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI
RAMP YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI
 
Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde SHY-RAMP yönetmeliğini yayınladı.
 
23 Aralık 2015 Çarşamba - 11:05

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde  yerli ve yabancı hava aracına uçuş öncesinde veya sonrasında yapılan kontroller ilişkin SHY-RAMP yönetmeliğini yayınladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

YERLİ VE YABANCI HAVA ARACINA YAPILAN EMNİYET

DEĞERLENDİRMELERİ YÖNETMELİĞİ

(SHY-RAMP)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye hava sahasında uçuş emniyetinin sağlanması adına ülkemiz hava alanlarına iniş ve kalkış yapan yabancı ve yerli hava aracının ramp denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/12/1944 tarihli Şikago Konvansiyonunda tanımlanmış olan devlet hava aracı ile maksimum kalkış ağırlığı 5700 kg’dan az olup ticari faaliyet yapmayan hava aracı haricindeki hava aracı ile operasyon gerçekleştiren işletmecileri, ülkemiz havaalanlarına iniş kalkış yapan yabancı ve yerli hava araçlarını ve bu araçlarda görev yapan uçucu personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Şikago’da 7 Aralık 1944 tarihinde akit ve imza edilmiş olan Uluslararası Sivil Havacılık Antlaşması ve Sivil Havacılık Geçici Sözleşmesi ve Bunların Eklerinin Onanması Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AIP: Havacılık Bilgi Yayınını,

b) AMM: Hava Aracı Bakım El Kitabını,

c) AMP: Hava Aracı Bakım Programını,

ç) EASA: Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansını,

d) ECAC: Avrupa Sivil Havacılık Konferansını,

e) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

f) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

g) Havaalanı: Karada ve su üzerinde hava araçlarının kalkması ve inmesi için özel olarak hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu ve yük alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri bulunan yerleri,

ğ) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,

h) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,

ı) İşbirliği anlaşması: 14/12/2006 tarihinde EASA ile Genel Müdürlük arasında imzalanan ve SAFA programı hakkında tarafların karşılıklı yetki ve sorumluluklarını düzenleyen metni,

i) İşletme: Ticari hava taşımacılığı yapmak üzere yetkilendirilmiş kuruluşları,

j) OJT: Denetçi işbaşı eğitimini,

k) Ramp denetimi: Yerli ve yabancı hava aracına uçuş öncesinde veya sonrasında yapılan kontrolü,

l) SAFA: Yabancı uçaklara gerçekleştirilen emniyet değerlendirmesini,

m) SHY: Genel Müdürlükçe yayımlanan yönetmelikleri,

n) SHT: Genel Müdürlükçe yayımlanan talimatları,

o) SRM: Yapısal tamir el kitabını,

ö) Uçuş ekibi: Bir hava aracının uçurulması için gerekli pilot, seyrüseferci, kabin personeli ve uçuş teknisyenini,

p) Uçuş yasağı: Bir hava aracının veya işletmenin Türk hava sahasını kullanımının durdurulmasını,

r) Hava aracının yerde tutulması: Hava aracının, havaalanından ayrılmasına izin verilmemesini,

s) Veri tabanı: EASA tarafından yönetilen tüm SAFA raporlarının girildiği ve depolandığı veri alanını,

ş) Program: EASA SAFA Programını,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen tanım ve kısaltmalar için ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası sivil havacılık kuruluşları tarafından yayımlanan dokümanlarda belirtilen tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Denetim

MADDE 5 – (1) Hava aracı ve uçuş ekibi, ICAO gerekliliklerine göre denetlenir. Bu denetlemelerde 6 ncı maddede bahsedilen önceliklendirme listesi esas alınır.

Önceliklendirme kıstasları

MADDE 6 – (1) İşbirliği anlaşması kapsamında EASA tarafından sağlanan potansiyel risk taşıdığı belirlenen işletmeler veya hava araçlarının listesi, ramp denetlemelerinde öncelikli olarak değerlendirilir.

Bilginin toplanması

MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük, ramp denetlemelerinin etkinliğini artıracak her türlü bilgiyi toplar ve değerlendirir.

Ramp denetçisinin niteliği

MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük, ramp denetlemesi icra etmek üzere bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklere sahip denetçileri bulundurur.

(2) Ramp denetçisi için aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Denetim yapacağı alan/alanlara ilişkin gerekli havacılık eğitimine veya pratik bilgiye sahip olmak,

b) Aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili eğitimleri başarıyla tamamlamak:

1) Kokpit, kabin, hava aracının fiziksel durumu ve kargo alanlarından birinde veya daha fazlasında, uygun teorik ve pratik eğitim.

2) Genel Müdürlük tarafından tayin edilmiş olan kıdemli ramp denetçisi tarafından verilmiş uygun işbaşı eğitimi.

c) SAFA programı ve prosedürlerini, bu alanda oluşan gelişmeleri de kapsayan ve her üç yılda bir alınması gereken tazeleme eğitimini alarak ve her 12 aylık dönemde en az 12 SAFA denetimi icra ederek, mevcut niteliklerinin geçerliliğini muhafaza etmek.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen eğitimler, Genel Müdürlük tarafından veya Programa dâhil AB üyesi ülkenin yetkili otoritesi tarafından yetkilendirilmiş eğitim organizasyonundan alınır.

Ramp denetlemesinin icrası

MADDE 9 – (1) Ramp denetlemesinde, Genel Müdürlük internet sayfasında yer alan form kullanılır.

(2) Denetçi, ramp denetlemesi yaparken, denetlenen hava aracının makul olmayan bir şekilde gecikmesine sebep olmaktan kaçınır.

(3) Sorumlu kaptan pilot, sorumlu kaptan pilotun olmaması halinde uçuş ekibinin başka bir üyesi veya işleticinin bir temsilcisi, ramp denetlemesinin tamamlanmasını müteakip, denetleme formunun bir sureti verilerek, denetlemenin sonucu hakkında bilgilendirilir.

Bulguların sınıflandırılması

MADDE 10 – (1) Denetleme formunda bulunan her bir denetleme maddesi için, belirlenmiş standarda aykırılık, bulgu olarak adlandırılır. Bulgular, EASA tarafından yayınlanan önceden tanımlanmış bulgu listesine uygun olarak yayımlanacak talimat ile Genel Müdürlükçe belirlenir. Denetleme gerçekleştirildiği esnada yürürlükte bulunan ICAO, ECAC, EASA gibi kuruluşlarla imzalanmış uluslararası anlaşmalardan doğan gereklilikler, AIP, SHY, SHT gibi ulusal gereklilikler veya AMM, SRM, AMP gibi üretici gereklilikleri kapsamında üç muhtemel uyumsuzluk kategorisi tanımlanmıştır. Denetlemede tespit edilen bulgular aşağıda belirtilen şekilde sınıflandırılır:

a) Kategori 3 seviye bulgu, yürürlükte bulunan gerekliliklere veya bir sertifikanın tanımlanmış şartlarına uyumsuzluğun söz konusu olduğu uçuş emniyeti üzerinde büyük bir etkisi olan uygunsuzluktur.

b) Kategori 2 seviye bulgu, yürürlükte bulunan gerekliliklere veya bir sertifikanın tanımlanmış şartlarına uyumsuzluğun söz konusu olduğu, emniyet üzerinde belirgin bir etkisi olan uygunsuzluktur.

c) Kategori 1 seviye bulgu, yürürlükte bulunan gerekliliklere veya bir sertifikanın tanımlanmış şartlarına uyumsuzluğun söz konusu olduğu, emniyet üzerinde küçük bir etkisi olan uygunsuzluktur.

Bulguların takibi

MADDE 11 – (1) Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilen ramp denetlemesinde Kategori 2 veya 3 seviye bulgu tespit edildiğinde;

a) Düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirildiğini gösterir kanıtları da talep edecek şekilde, bulgu işleticiye yazılı olarak bildirilir.

b) İşleticinin ülkesinin yetkili otoritesi ve ilgili olması durumunda hava aracının tescil edildiği ve uçuş ekibinin lisanslandırıldığı ülke de bilgilendirilir. Genel Müdürlük, gerekli durumlarda denetlemeye muhatap işletmeciden, düzeltici işlemlere ilişkin faaliyetlerin tescilinde bulunduğu yetkili otoritesince kabul edildiğinin teyidini ister.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen hükümlere ek olarak, bir Kategori 3 seviye bulgunun tespiti halinde, Genel Müdürlük tarafından aşağıda belirtilen yaptırımlardan uygun olan bir tanesi uygulanır:

a) İlgili hava aracının uçuşlarına kısıtlama getirmek.

b) Derhal düzeltici faaliyetleri talep etmek.

c) 12 nci madde uyarınca ilgili hava aracının uçuşunu durdurmak.

ç) Uçuş izinlerinin iptal edilerek ilgili hava aracının veya işleticinin tüm hava araçlarının Türkiye hava sahasında uçuşlarını engellenmek.

Uçuş durdurma

MADDE 12 – (1) Kategori 3 seviye bulgunun tespit edildiği hava aracının işleticisi veya sahibi tarafından uygun düzeltici işlem gerçekleştirilmeden hava aracının uçurulmasının düşünülmesi veya uçma ihtimalinin olması halinde, Genel Müdürlük;

a) Kaptan/sorumlu pilota veya işleticiye bir sonraki bildirime kadar ilgili hava aracının uçuştan men edildiğini bildirir.

b) İlgili hava aracının uçuşunu durdurur. Hava aracının uçuşunun durdurulduğunu, ülkenin yetkili otoritesi, işletici ülkesinin yanı sıra farklı olduğu durumda hava aracının tescil edildiği ülkenin yetkili otoritesi ile EASA’ya bildirir.

c) İşletici ülkesi veya farklı olduğu durumda hava aracı tescil ülkesi ile işbirliği içerisinde, hava aracının kalkışını mümkün kılabilecek gerekli koşulları belirler.

(2) Tespit edilen uygunsuzluk, ilgili hava aracının uçuşa elverişlilik sertifikasının geçerliliğini etkileyecek olursa, söz konusu uçuş yasağı, aşağıda belirtilen kanıtların işletici tarafından sunulması durumunda sadece Genel Müdürlük tarafından kaldırılır:

a) Yürürlükte bulunan gerekliliklere uyumluluğun yeniden tesis edildiğini gösterir her türlü veri,

b) EASA SAFA programına üye ülkelerde tescilli hava aracı için, Avrupa Komisyonunun (EC) 1702/2003 No.lu Kararı kapsamında alınan uçuş izni,

c) Denetlenen işletmenin ülke otoritesi ile farklı olduğu durumda hava aracının tescil edildiği ülkenin otoritesi uçuş izinleri,

ç) Hava sahası kullanılacak üçüncü ülkelerden alınan uçuş izinleri.

Raporlama

MADDE 13 – (1) Denetim sonucunda hazırlanan denetim raporları ve bu Program kapsamında gerekli görülen bilgiler EASA SAFA programı bünyesinde çalıştırılan merkezi veri tabanına talep edilen süre içerisinde girilir.

(2) Genel Müdürlük, EASA ile imzalanan işbirliği kapsamında program esaslarını belirleyen düzenlemelerin ve bu Yönetmelikte belirtilen program yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında yararlı olacak her türlü bilgiyi, 7 nci maddede belirtilen bilgiler de dâhil olmak üzere merkezi veri tabanına girer.

(3) 7 nci maddede atıf yapılan bilgiler, potansiyel bir emniyet tehdidinin varlığını gösterdiğinde, gecikmeksizin Genel Müdürlükçe EASA’ya bildirilir.

(4) 7 nci ve 9 uncu maddelerde atıf yapılan bilgiler kapsamında, Genel Müdürlüğe bir hava aracı ile ilgili eksiklik bildirildiği durumda, bildirilen eksiklik bu bilginin kaynağı ile ilişkilendirilmez.

Bulguya itiraz

MADDE 14 – (1) Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş denetçi tarafından icra edilen denetleme neticesinde tespit edilen bulgulara karşı itiraz, denetleme sonuçları veri tabanına girildikten sonra 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak yapılır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik, 14/12/2006 tarihinde EASA ile Genel Müdürlük arasında imzalanan işbirliği anlaşması ve 5/10/2012 tarihli ve 965/2012 sayılı Sivil Havacılık Alanında İdari Prosedürler ve Teknik Gereklilikler Hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 14/5/2010 tarihli ve 27581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli ve Yabancı Hava Araçlarına Yapılan Emniyet Değerlendirmelerine Dair Yönetmelik (SHY-SAFA) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 


Arkadaşına Gönder   Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
 
 
HASTANEDEN ACI HABER
 
TADINDA ANADOLU’YA ÖDÜL
 
 

Etiketler :

FACEBOOK YORUM Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
YORUMLAR     Onay bekleyen yorum yok.
 

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
 
   
 
Bu haber henüz yorumlanmamış...

 
DİĞER HABERLER
 
HASTANEDEN ACI HABER
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ...
BİNALİ YILDIRIM'IN YARDIMCISI KİM OLDU
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcılığı görevine Yüksel Çoşkunyürek atandı.
SABİHA GÖKÇEN'DE ''ROKET'' İDDİASI
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki patlamanın havalimanı dışından gerçekleştirilen ...
SABİHA GÖKÇEN'DE PATLAMA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı
 
 
KANDİL GÜNÜ THY’DEN YOLCULARA GÜL
Türk Hava Yolları(THY), Mevlid Kandili nedeniyle İstanbul’dan Medine’ye ...
BOEING’DEN ÖĞRENCİLERE DESTEK
Boeing, Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yeni açılan atölye, ...
ATÜ’DE YENİ YIL HEYECANI
İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar yolcularını ATÜ duty free mağazalarında ...
ASKERİ UÇAKLA ORGAN NAKLİ
Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan görevlendirilen ...
 
 
PEGASUS’TAN YAKIT VE DOLARA SWAP
Pegasus,2016 yılında ihtiyaç duyduğu yakıtın yüzde 41’ine ve dolar ihtiyacının ...
ÇELEBİ HAVA SERVİSİNE ÖDÜL
Çelebi Hava Servisi, Havaalanı Yer Hizmetleri kategorisinde Skalite Ödülü aldı
İLK HAVACILIK TEMALI PARK
Konya Büyükşehir Belediyesi, Ankara Yolu'nda toplam 321 bin metrekarelik ...
THY’NİN İLK SEFERİNDE ÇİPRAS OLACAK
Başbakan Ahmet Davutoğlu, THY’nin ilk Atina-İzmir seferinde Yunanistan ...
 
 
 
 
PİLOTLAR GÜNÜ
 
İbrahim Köktener
 
 
AFORİZMALAR-III
 
Osman Gazi Baykal
 
 
UCUZ HAYATLAR
 
Faruk Sayılır
 
 
UÇAK TUTMASI
 
Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç
 
 
ACT KAZASI
 
Engin Aksüt
 
 
2020 YILINA GİRERKEN HAVACILIK İSTATİSTİKLERİ
 
Şeref Sezgin
 
 
GERMANWINGS KAZASI DAVASI SÜRÜYOR
 
Tuğba İncel
 
 
EYLEM NEDEN AÇILIŞA YAKIN TARİHTE BAŞLADI
 
Cem Gök
  ÇOK OKUNANLAR
  FOTO GALERİ
SİNGAPUR AIRSHOW-2020

SİNGAPUR AIRSHOW-2020

  VİDEO GALERİ
BiR ZAFER ANITI: ISTANBUL HAVALiMANI

BiR ZAFER ANITI: ISTANBUL HAVALiMANI

  GÜNÜN MANŞETLERİ
 
AIR FORCE TWO KUŞ SÜRÜSÜNE GİRDİ
FATURA ÖĞRENCİYE KESİLDİ
UZAYDA "KAÇIŞ" MANEVRASI
ÇİN DOSTU İSTANBUL HAVALİMANI
SAVUNMA BAKANLARI AIRBUS'I ZİYARET ETTİ
LUFTHANSA FİLOYU KÜÇÜLTÜYOR
EMIRATES'TEN 777-300ER İLE EN UZUN ROTA
SIFIR EMİSYONLU UÇAK HAZIRLIĞI
TUSAŞ'TAN EĞİTİME DESTEK
TURKISH CARGO ZORLU DÖNEMDE BÜYÜDÜ
 
  UÇUŞ BİLGİLERİ
İç Hatlar Dış Hatlar
Geliş Gidiş Geliş Gidiş
  İstanbul Atatürk
  İstanbul S. Gökçen
  Ankara
  Antalya
  HAVA DURUMU
  İstanbul
Çarşamba Perşembe Cuma
16 / 25 °C 17 / 28 °C 18 / 26 °C
  ARŞİV
 
   
 
 
UNUTMAYACAĞIZ...
 
Onur Güntürkün
 
 
UNUTMAYACAĞIZ…
 
Ünal Başusta
 

  •Künye
  •İletişim
  •Havacılık Haberleri
  •Röportaj
  •Türkiye'den
  •Dünyadan
  •Seyahat Rotası
  •Havacılık
  •Uçuş Eğitim
  •Havalimanları
  •Göklere Veda
  •Havacılık Emekçileri
  •Havacılık
  •Reklam Videoları
  •Röportaj
  •Video Haber
  •pilot
  •United Airlines
  •pandemi
  •American Airlines
  •Temel Kotil